Allmänna bestämmelser och villkor

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING, LEVERANS OCH BETALNING

1. Allmänt
1.1 Alla våra erbjudanden, avtal och leveranser omfattas av följande villkor.
1.2 Avvikande allmänna eller särskilda bestämmelser från kunder eller tredje part är endast bindande för oss om de uttryckligen har accepterats av oss skriftligen. Sådana avvikande klausuler skall endast gälla för den transaktion som de hänför sig till.
1.3 Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor av någon anledning saknar bindande verkan, ska övriga bestämmelser fortsätta att gälla fullt ut.
1.4 Tillämpligheten av eventuella inköpsvillkor eller andra villkor från den avtalsslutande parten avvisas uttryckligen.
1.5 Om Timberlab inte alltid kräver strikt efterlevnad av dessa allmänna villkor, betyder detta inte att bestämmelserna inte gäller eller att Timberlab på något sätt skulle avstå från någon av sina rättigheter och avstå från befogenheten att kräva strikt efterlevnad av bestämmelserna i dessa allmänna villkor i andra fall.

2. Anbud och erbjudanden
2.1 Alla offerter och erbjudanden från Timberlab är utan förpliktelser. Om ingen acceptfrist har fastställts kan offerten eller erbjudandet inte på något sätt ge några rättigheter om den produkt som offerten eller erbjudandet avser inte längre är tillgänglig under tiden.
2.2 TimberLab kan inte hållas ansvarig för sin offert eller sitt anbud om den avtalsslutande parten rimligen kan förstå att offerten eller anbudet, eller en del därav, innehåller ett uppenbart misstag eller en felskrivning.
2.3 De mått, vikter, tekniska data, beräkningar och illustrationer som visas i våra erbjudanden, lagerlistor, reklammaterial, konstruktionsritningar, modeller, fotografiska bilder, prover, mönster etc. är endast ungefärliga beskrivningar och är helt utan förpliktelse.
2.4 De priser som anges i våra offerter och orderbekräftelser gäller fritt fabrik exklusive moms.

3. Risk
3.1 De varor som ska levereras av oss står på kundens risk från det att varorna lämnar våra lager eller, i händelse av leverans via tredje part, har lämnat dessa tredje parters fabriker eller lager.

4. Leverans
4.1 Om inte ett fast leveransdatum uttryckligen har avtalats, är ett avtalat leveransdatum inte ett fast datum, utan endast ungefärligt och är i övrigt helt icke-bindande och vägledande.
4.2 Överskridande av leveranstider, oavsett orsak, berättigar inte kunden – även efter meddelande om dröjsmål – att häva, betala skadestånd och/eller avbryta.
4.3 Om en beställning levereras i delar har vi rätt att kräva betalning för varje delleverans, i vilket fall en faktura kommer att skickas för varje delleverans.

5. Force majeure
5.1 I händelse av force majeure och andra omständigheter av sådan art att fullgörande av ett avtal är omöjligt för oss eller inte rimligen kan krävas av oss, har vi rätt att helt eller delvis skjuta upp fullgörandet av den prestation som ska utföras av oss under en period som vi bestämmer, eller att helt eller delvis upplösa avtalet, utan att vara skyldiga att betala någon ersättning till kunden. Om en beställning i sådant fall delvis fullgörs, skall köparen vara skyldig att betala en proportionell del av den totala köpeskillingen.
5.2 Force majeure och omständigheter som avses i artikel 6.1 inkluderar bland annat och under alla omständigheter: krig, hot om krig, mobilisering, naturkatastrofer, import/export eller transitförbud, energibrist, krav från högre myndigheter, strejk, arbetskonflikt, sjukdom, transportproblem, liksom den omständigheten att vi – oavsett anledning – inte kan leverera från vår egen leverantör, liksom fel på vår sida, inte inklusive grovt fel från ledningen och/eller övervakare.

6. Behållande av titel
6.1 Äganderätten till varor som levererats av oss ska inte överföras till kunden förrän kunden har betalat oss allt vi är skyldiga avseende leveransen av dessa varor (inklusive inte bara inköpspriset, inklusive tillägg, ökningar och avgifter som ska betalas enligt dessa villkor, utan även eventuella skadestånd, räntor och kostnader).
6.2 De av oss levererade varorna, som omfattas av äganderättsförbehåll, får endast säljas vidare inom ramen för normal affärsverksamhet.
6.3 Kunden är inte berättigad att pantsätta varan, som är föremål för vårt äganderättsförbehåll, eller att skapa någon annan rätt till den till förmån för tredje part. Varorna, som är föremål för vårt äganderättsförbehåll, är inte föremål för pantsättning. Denna klausul har fastighetsrättslig verkan. Om tredje man vill fastställa eller hävda någon rätt till de varor som levererats med äganderättsförbehåll, är kunden skyldig att informera oss så snart som rimligen kan förväntas.
6.4 Om kunden inte uppfyller sina skyldigheter eller om det finns en välgrundad rädsla för att kunden inte kommer att göra det, har vi rätt att från kundens lokaler eller från tredje part som förvarar varorna på kundens vägnar, avlägsna eller låta avlägsna alla levererade varor som omfattas av äganderättsförbehåll. Kunden är skyldig att tillhandahålla allt samarbete för detta ändamål, under påföljd av böter på 10% av det belopp som kunden är skyldig per dag. Köparen skall inte kunna åberopa retentionsrätt mot oss avseende förvaringskostnader och/eller andra fordringar som Köparen har eller gör gällande mot oss.
6.5 Kunden är skyldig att på vår första skriftliga begäran
a. att försäkra och hålla de varor som levereras med äganderättsförbehåll försäkrade mot brand, explosion och vattenskador samt mot stöld, och att överlämna försäkringsbrevet till oss för inspektion;
b. pantsätta till oss, på det sätt som föreskrivs i lag, alla köparens anspråk mot försäkringsgivare avseende varor som levererats med äganderättsförbehåll;
c. att till oss, på det sätt som föreskrivs i lag, pantsätta alla fordringar som kunden erhåller mot sina kunder avseende återförsäljning av varor som levererats med äganderättsförbehåll;
d. markera de varor som levererats med äganderättsförbehåll som vår egendom och separera dem från andra varor;
e. på annat sätt samarbeta med de rimliga åtgärder som vi önskar vidta för att skydda vår äganderätt till varorna och som inte på ett orimligt sätt stör kundens normala affärsverksamhet.

7. Betalning
7.1 Om inte annat uttryckligen avtalats skall betalning av de belopp som den andra parten är skyldig oss ske inom 30 arbetsdagar från fakturadatum, utan kvittning eller uppskov och utan avdrag för kostnader, antingen på vårt kontor eller till ett av våra giro- eller bankkonton. Betalning på annat sätt, i synnerhet överlämnande till våra anställda, är endast giltig efter föregående skriftligt godkännande från vår sida.
7.2 Alla bankavgifter som uppkommer vid betalning av köpeskillingen i den andra partens land eller vid öppnande och bekräftelse av ackrediteringar skall bäras av den andra parten.
7.3 Vid utebliven betalning av förfallna belopp till oss skall den andra parten omedelbart vara i dröjsmål, utan att något meddelande om dröjsmål krävs. Utan att det påverkar vår rätt att i sådant fall förklara alla avtal som ingåtts med den andra berörda parten för upplösta och att kräva ersättning av den andra parten för all skada som vi lidit till följd av den andra parten:
a. måste betala ränta på det belopp som ska betalas till oss med det belopp som motsvarar den lagstadgade kommersiella räntan enligt avsnitt 6:119a i Civil Code;
b. ersätta oss för alla utomrättsliga kostnader för att driva in vår fordran, vilka skall bestämmas enligt följande:
över de första 6 500 € 15%,
på självrisk upp till 13 000 € 10%,
på självrisk upp till 32 500 € 8%,
på överskjutande belopp upp till 130 000 euro – 5
och på överskjutande belopp över 130 000 euro 3%,
alla med ett minimum på 150 euro,
alla plus V.A.T.
c. ersätta oss för alla faktiska kostnader som vi ådragit oss för att vidta rättsliga åtgärder för att driva in de belopp som vi är skyldiga.
7.4 Betalningar som görs av den andra parten skall först användas för att minska de kostnader som skall betalas, därefter för att minska den ränta som skall betalas och slutligen för att minska de äldsta utestående beloppen, oavsett om den andra parten anger något annat.
7.5 Vi förbehåller oss rätten att alltid kräva säkerhet för betalning i rätt tid med hänsyn till både redan gjorda leveranser och ännu ej gjorda leveranser, vilken säkerhet enligt vår bedömning kan vara i form av förskottsbetalning, bankgaranti, inteckning, pantsättning eller borgensåtagande. Om tillräcklig säkerhet inte ställs på vår begäran, har vi rätt att avbryta fullgörandet av avtal som ingåtts med oss utan att vara skyldiga att betala ersättning för eventuella förluster till följd av detta. Vi har även rätt att leverera postförskott endast i de fall vi bedömer det lämpligt, vid behov med avvikelse från ingångna avtal.
7.6 Om den andra parten inte, inte i tid eller inte i tillräcklig utsträckning fullgör någon skyldighet som kan uppstå för honom från avtal som ingåtts med oss, liksom vid konkurs, betalningsinställelse, tillämpning av skuldsaneringssystemet för fysiska personer eller placering av den andra parten i konkursförvaltning eller upphörande eller likvidation av hans verksamhet, ska vi alltid ha rätt utan någon skyldighet att betala skadestånd, utan att det påverkar de övriga rättigheter som tillkommer oss och utan att det krävs en påminnelse eller ett meddelande om försummelse, att förklara transaktionen upplöst, utan att det krävs ett rättsligt ingripande, utan att det påverkar våra krav på ersättning, medan vi då också ska ha rätt att upplösa andra pågående transaktioner med den andra berörda parten, i den mån de ännu inte har utförts, på samma villkor. En upplösning ska alltid leda till att alla belopp som ska betalas till oss omedelbart upphör att gälla.

8. Immateriella och industriella rättigheter
8.1 De uppgifter som avses i artikel 2.3 i dessa allmänna villkor får inte göras tillgängliga för tredje part, helt eller delvis, i någon som helst form, utan vårt uttryckliga föregående skriftliga medgivande, utan att det påverkar eventuella ytterligare krav som vi kan göra gällande avseende immateriell och/eller industriell äganderätt som rör sådana uppgifter.
8.2 Vid överträdelse av det förbud som nämns ovan under 9.1 ska köparen betala ett vite på 25 000 euro för varje överträdelse, utan att det påverkar vår rätt att kräva efterlevnad av förbudet och/eller fullt skadestånd.
8.3 De uppgifter som nämns i denna artikel, liksom varumärke, patent, handelsnamn, modell, upphovsrätt eller någon annan rättighet till dessa uppgifter, förblir vår eller våra leverantörers immateriella egendom och överförs inte till kunden, såvida inte annat uttryckligen överenskommits.
8.4 Köpare som instruerar oss att leverera varor i enlighet med ritningar, modeller, prover och/eller liknande som tillhandahållits eller anvisats av honom, skall hålla oss skadeslösa för alla kostnader och skador som skulle uppstå till följd av att tredje mans rättigheter, såsom modellrättigheter, varumärkesrättigheter, upphovsrätt, patenträttigheter etc. kränks vid fullgörandet av avtalet.

9. Annonsering
9.1 Reklamation av varor som levererats av oss skall skriftligen tillställas oss av kunden så snart som möjligt, dock senast 10 arbetsdagar efter leveransdagen för varorna – eller, vid dolda fel: inom 10 dagar från den tidpunkt då felet rimligen kunde ha upptäckts – tillsammans med en kopia av packlistan i fråga, vid äventyr av förlust av alla rättigheter med avseende på eventuella brister från vår sida.
9.2 Inlämnande av klagomål befriar inte köparen från skyldigheten att betala i tid i enlighet med den faktura som skickats till honom.
9.3 Tidiga och skriftliga klagomål, om de är välgrundade, kan endast leda till utbyte av de levererade varorna eller – efter vårt gottfinnande – kreditering av köparen för det överenskomna priset för de defekta varorna. Kostnader för demontering och återmontering ersätts inte.

10. Garanti
10.1 Med förbehåll för nedanstående begränsningar garanterar vi både sundheten hos de produkter vi levererar och kvaliteten hos de material eller tjänster som vi använder för detta ändamål, utom i den mån allt detta har gjorts tillgängligt för oss av vår kund. Vi kommer, efter eget gottfinnande, att kostnadsfritt ersätta eller reparera alla icke-externt observerbara defekter i de levererade varorna som är det direkta resultatet av användning av felaktiga material eller tillverkningsdefekter. Kostnader för demontering och återmontering ersätts inte och förblir på kundens bekostnad.
10.2 Om inte annat avtalats omfattar garantin endast fel som visar sig inom 24 månader från leverans.
10.3 Garantianspråk måste utan dröjsmål, men under alla omständigheter inom 10 arbetsdagar efter det att en defekt som avses i punkt 1 har uppstått, framställas skriftligen till oss i detalj, i annat fall upphör varje garantiåtagande att gälla.
10.4 Produkter, för vilka garantianspråk görs gällande, bör sändas till oss först efter samråd med oss. Om vi levererar nya produkter för att uppfylla vårt garantiåtagande, ska de ursprungligen levererade produkterna förbli eller bli vår egendom. De nya levererade produkterna omfattas av alla bestämmelser i dessa villkor.
10.5 Garantin omfattar inte fel som beror på felaktig användning, bristfälligt underhåll eller användning för andra ändamål än normala affärsändamål eller felaktig användning.
10.6 Vid ändringar, inklusive reparationer, som utförts utan vårt skriftliga medgivande och vid användning av andra delar än de som levererats av oss, upphör alla garantianspråk att gälla. Om vår köpare inte, inte korrekt eller inte i tid uppfyller någon skyldighet enligt det avtal som ingåtts med honom, ska den garanti som hänför sig till detta avtal upphöra att gälla.
10.7 Ingen garanti lämnas för träets ”funktion”. Väderförhållanden och annan yttre påverkan kan påverka träets struktur, kvalitet och färg. Trä åldras alltså på grund av solljus. När träet blir vått expanderar det och när det torkar krymper det. Detta kan skapa spänningar som får träet att vrida sig eller spricka. Att trä förändras, missfärgas, vrider sig eller spricker är en naturlig process och kan inte förutsägas. Detta beror helt och hållet på olika (väder)förhållanden. Därför gäller ingen garanti för missfärgning, sprickbildning eller skevhet.

11. Ansvar
11.1 Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 6, 10. och 11. Enligt dessa villkor är vi inte ansvariga för skador som orsakas av eller i samband med föremål som levererats av oss, såvida inte sådan skada är resultatet av uppsåt eller grov vårdslöshet från vår verkställande personals sida. Vårt ansvar skall under inga omständigheter överstiga inköpspriset för de föremål som ger upphov till ansvar. Vi är aldrig ansvariga för följdskador (utebliven vinst, stagnationsskada, förlust av data etc.).
11.2 Kunden skall hålla oss skadeslösa mot tredje mans krav på skadestånd från oss med anledning av användning av ritningar, prover, modeller eller andra föremål eller data som skickats av kunden och skall ansvara för alla kostnader som uppstår till följd därav.
11.3 Kunden är ansvarig för alla skador till följd av förlust, stöld, brand eller skada på våra varor och material när de är i kundens besittning.

12. Icke-förvärv av personal
12.1 Under avtalstiden, liksom ett år efter dess upphörande, får köparen inte på något sätt, utan skriftligt tillstånd, förmå personal anställd hos oss att ta anställning hos köparen eller på annat sätt, direkt eller indirekt, låta dem arbeta för honom.

13. Tillämplig lag/kompetent domstol
13.1 Alla avtal som ingås med oss regleras av nederländsk lag, under förutsättning att Wienkonventionen (Förenta nationernas konvention om avtal för internationell försäljning av varor CISG ) uttryckligen utesluts.
13.2 Alla tvister rörande ingående, tolkning eller fullgörande av ett avtal som ingåtts med oss ska uteslutande hänskjutas till distriktsdomstolen i Arnhem.
13.3 Vi förbehåller oss dock rätten att hänskjuta en tvist till den domstol i vars domkrets den andra parten är belägen.

14. Översättning av dessa allmänna villkor
14.1 Om dessa villkor har översatts till ett annat språk än nederländska, i händelse av oenighet eller brist på klarhet angående betydelsen eller tolkningen av en eller flera av dessa bestämmelser, ska den nederländska versionen ha företräde.

Otterlo, oktober 2018

Catalogus aanvragen

Inschrijven nieuwsbrief

Begäran om katalog

Begäran om katalog

Prenumerera på nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrev